714•893•1381          Contact Us          Bell Schedule          Portal Login           En Español           Tiếng Việt

Pay My Fees

DIRECTIONS:

Click My Account
To log in: Use your email address
To Create an Account: Click on Register for an Account
Parents: Click NO when asked if you are a student
After you set up your account, click MY FAMILY and
you will be able to add your student(s) with student ID

Click on UNPAID ITEMS

  • If your student has fines, then they will appear here.
  • You can pay online with a credit/debit card

Please contact your coach or club advisor if you have questions regarding fees as they are the ones who placed you on the “Fines List.” If the fines are for student meals, please contact the Cafeteria for specific information.

You may make full or partial payments, just enter the amount you wish to pay and click Add to Cart or Pay All.

INSTRUCCIONES:

Haga clic en My Account (Mi cuenta)
Para iniciar sesión: Use su dirección de correo electrónico
Para crear una cuenta: Haga clic en Registrarse para una cuenta (Register for an Account).
Padres : Haga clic en NO cuando se le pregunte si es estudiante
Después de configurar su cuenta, haga clic en MY FAMILY (MI FAMILIA) y podrá agregar su (s) estudiante (s) con identificación de estudiante.

Escoja UNPAID ITEMS.

  • Si su estudiante tiene cargos, los podrá ver aquí.
  • Puede pagar con tarjeta de crédito o debit.

Por favor contacte al entrenador (coach) o al maestro encargado del club (advisor) si tiene preguntas acerca de los cargos porque ellos agregan a los estudiantes a la lista de cargos. Si son cargos de la comida, contacte a la cafeteria para más información.

Puede pagar todo o una parte, solo escriba la cantidad que va a pagar y haga clic en ADD TO CART o PAY ALL.

LỚI HƯỚNG DẪN:
Bấm vào My Account 
Để đăng nhập vào: Sử dụng địa chỉ email của phụ huynh
Tạo ra tài khoản: Bấm vào Register for an Account 
Phụ huynh: Bấm NO để cho biết mình không phải là học sinh
Sau khi tạo ra tài khoản, bấm MY FAMILY
phụ huynh sẽ điền vào số ID của học sinh
Bấm vào UNPAID ITEMS (chưa trả tiền)
  • Nếu học sinh cần đóng tiền chi phí, số tiền đó sẽ hiện ra.
  • Quý vị có thể trả trực tuyến bằng thẻ tín dụng (credit card) hoặc debit.
Xin vui lòng liên lạc các nhân viên huấn luyện hoặc hướng dẫn của các câu lạc bộ nếu có thắc mắc về tiền chi phí vì họ là những người đã ghi tên học sinh vào danh sàch cần nộp tiền. Nếu có chi phí về những bửa ăn, xin liên lạc nhân viên bên Cafeteria về thông tin đó.
Quý vị có thể trả tiền đầy đủ hoặc trả nhiều lần, xin điền vào số tiền quý vị muốn trả và bấm Add to Cart (thêm vào giỏ hàng) hoặc Pay All (trả tất cả).